Privacyverklaring

1/ WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

LINK OPTIMIZER hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing naar de Privacywet of Verordening is een verwijzing naar de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Met deze Privacyverklaring wil LINK OPTIMIZER u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten.

2/ WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

De verwerkingsverantwoordelijke van de website https://www.linkoptimizer.be is:

LINK OPTIMIZER (Hierna: “LINK OPTIMIZER”)

Grote Thems 37D
8490 Jabbeke
België

Btw-nummer: BE0890.528.987
E-mail: info@linkoptimizer.be
Telefoon: +3250699704

3/ WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

LINK OPTIMIZER verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door LINK OPTIMIZER:

A. Via het contactformulier op de website:

 • Naam: weten met wie we te maken hebben
 • E-mail: Nodig om terug te kunnen mailen + de invuller ontvangt automatisch een bevestiging met een overzicht van de ingevulde gegevens.
 • Website: weten over welke website het gaat en daarvan kunnen we een eerste inschatting van het project maken.
 • Telefoon: Met een telefoonnummer kunnen we de contactpersoon desgewenst opbellen.
 • Bericht: extra toelichting door de invuller.

B. Door middel van cookies:

Tijdens een bezoek aan ons onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan onze website te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Deze cookies verwerken uw IP-adres, een cookie-ID en gebruiksgegevens en handelingen van de bezoekers op deze website.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u het de website van LINK OPTIMIZER wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

C. In het kader van haar hoofdactiviteit (van klanten, leveranciers en hun medewerkers):

 • KlantenID;
 • Naam en voornaam;
 • Contactgegevens zoals e-mail, adres, telefoonnummer;
 • Facturatiegegevens, betaalgegevens, bestelgeschiedenis;
 • Contracten, pre-contractuele informatie;
 • Correspondentie;
 • Gebruiksgegevens en logins van onder meer websites, webtools, sociale media accounts, webhosting en e-mails;
 • Overige informatie die relevant is om aan de contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.

4/ VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

4.1. LINK OPTIMIZER verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

A. Wettelijke verplichting:

Om te voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd aan de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van wettelijke en administratieve verplichtingen;

Om te voldoen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Deze opsomming is niet limitatief en onderhevig aan veranderingen.

B. Noodzakelijk voor de uitvoering van haar overeenkomst:

Pre-contractuele fase:

 • Contacteren, reageren op een verzoek, onderhandelen;
 • Verstrekken en/of opvragen van informatie in het kader van het sluiten van een overeenkomst;
 • Opmaken van overeenkomsten;

Contractuele fase:

 • Klantenbeheer, algemene en gepersonaliseerde dienstverlening,
 • Leveranciersbeheer
 • Uitvoeren van de contractuele opdracht

C. Gerechtvaardigd belang:

Het verbeteren van de kwaliteit van de diensten, het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke, in de ruime zin.

Het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten van de onderneming.

Het garanderen van de veiligheid, zowel van onze eigen infrastructuur, zowel online als fysiek, als van deze van onze klanten.

Het contacteren van bestaande klanten voor commerciële doeleinden of het versturen van een nieuwsbrief voor soortgelijke diensten of informatie omtrent onze diensten.

D. Toestemming:

Voor het versturen van een nieuwsbrief en/of commerciële berichten.

4.2 Wijze van verwerken

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen LINK OPTIMIZER.

Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden niet-verwerkers.

In haar activiteiten wordt de Verwerkingsverantwoordelijke bijgestaan door enkele nauwkeurig geselecteerde verwerkers, ondermeer door het bieden van cloudtoepassingen, online tools, CRM-software en IT-bijstand. Indien hierbij gegevens buiten de EU verwerkt worden door een verwerker zullen steeds passende waarborgen getroffen worden overeenkomstig de GDPR.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw gegevens gewist worden of geanonimiseerd.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan LINK OPTIMIZER en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt LINK OPTIMIZER zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

5/ veiligheidsmaatregelen

LINK OPTIMIZER heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

LINK OPTIMIZER heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Zo wordt gebruik gemaakt van end-to-end encryptie en 2FA voor opslag van gegevens in de cloud. De onderneming heeft een strikt wachtwoordbeleid en maakt gebruik van een up-to-date firewall, virus- en malwarescanner.

6/ WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

6.1 RECHT OP INZAGE/RECTIFICATIE/WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van LINK OPTIMIZER uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer LINK OPTIMIZER uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal LINK OPTIMIZER hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending naar de zetel van de onderneming of via het versturen van een e-mail naar info@linkoptimizer.be.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan LINK OPTIMIZER. LINK OPTIMIZER zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

LINK OPTIMIZER beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

6.2 RECHT OP BEPERKING VAN/BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die LINK OPTIMIZER nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer LINK OPTIMIZER de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die LINK OPTIMIZER nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. LINK OPTIMIZER staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij LINK OPTIMIZER dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal LINK OPTIMIZER hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending naar de zetel van de onderneming of via een e-mail naar info@linkoptimizer.be.

6.3 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Gebruiker heeft het recht om de aan LINK OPTIMIZER verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal LINK OPTIMIZER hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending  naar de zetel van de onderneming of via een e-mail naar info@linkoptimizer.be.

6.4 RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING/RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door LINK OPTIMIZER bij de de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal LINK OPTIMIZER hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending aan de zetel van de onderneming of via e-mail naar info@linkoptimizer.be.

7/ Wijzigingen

De Verwerkingsverantwoordelijkebehoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker dit webplatform niet verder te gebruiken. Hij kan de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke over gebruikers heeft opgeslagen.

Laats bijgewerkte versie: 16/04/2020