Algemene voorwaarden

OFFERTES

1.     Bij aanvraag van een offerte voor diensten worden niet-limitatieve prijsramingen opgegeven, tenzij anders vermeld op de offerte. Een afwijking tussen het offertebedrag en het werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigheid van de overeenkomst, of enige schadevergoeding of andere compensatie.

2.     Alle offerten zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld in de offerte.

3.     Bij goedkeuring van een offerte, zowel schriftelijk, per brief of per e-mail, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zal 50% (tenzij akkoord met anders vermeld percentage) van het offertebedrag als voorschot gefactureerd worden.

4.     Elke klant wordt geacht, door het feit dat hij een bestelling doorgeeft, kennis te hebben genomen van onze algemene verkoopsvoorwaarden.

FACTUREN

5.     In geval van annulering na schriftelijke goedkeuring van de offerte, dient de opzegging te gebeuren via aangetekend schrijven. Bij annulering blijft steeds het voorschot van 50% verschuldigd.

6.     De facturen zijn steeds betaalbaar en zonder disconto tenzij bedongen op de voorzijde. De facturen zijn ten laatste betaalbaar de 20e dag na factuurdatum, tenzij de factuur een andere termijn vermeldt.
Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege, automatisch en zonder aanmaning, in gebreke en brengt de aanrekening van verwijlintresten, ten bedrage van 1% per maand, met zich mee, alsook een schadevergoeding van 10 % op het nog openstaande factuurbedrag.
Indien de facturen niet tijdig worden betaald, is Link Optimizer gerechtigd om de verdere levering van goederen of diensten te schorsen tot alle openstaande facturen zullen zijn aangezuiverd.

7.     Rekening houdende met de geleverde goederen of diensten kunnen er tussentijdse facturen opgesteld worden. Link Optimizer houdt zich het recht voor om een maximum openstaand factuurbedrag te bepalen, afhankelijk van de betalingen van de klant. Indien dit maximum bereikt wordt, kan de klant tijdelijk geen verdere betaalbare goederen en/of diensten aanvragen of verdere betaalbare transacties doorvoeren tot betaling van de openstaande factuur of facturen.

8.     Reclamaties moeten, om geldig te zijn, binnen de 8 dagen met aangetekende brief na de levering of beëindiging van de werken geschieden.

ALGEMENE AFSPRAKEN

9.     De prijsaanbiedingen, studies, projecten, facturen, documenten alsook de modellen, schetsen, interpretaties, schikkingen, ideeën enz. welke ook de gebruikte technieken zijn, blijven in elk geval uitsluitend eigendom van Link Optimizer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en mogen onder geen enkel voorwendsel, noch gedeeltelijk, noch in haar geheel aan derden meegedeeld worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Link Optimizer.

10.   De geleverde goederen en/of diensten blijven de eigendom van Link Optimizer tot de volledige betaling van al onze facturen, ook al zijn deze goederen en/of diensten onroerend door de bestemming geworden. De klant zal niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud de risico’s dragen.

11.   Deze algemene voorwaarden kunnen steeds gewijzigd worden door Link Optimizer conform de noodwendigheden van de te leveren goederen en diensten. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik van publicatie ervan op de website van Link Optimizer (www.linkoptimizer.be) of bij vermelding ervan op uw offerte, factuur of overeenkomst.

12.   Link Optimizer is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet naleven van de bepalingen van deze overeenkomst. Tevens zal Link Optimizer in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige schade, waaronder o.a. indirecte verliezen, zakelijk verlies, inkomens- of winstderving of gemiste besparingen, additionele uitgaven, financieel verlies of verlies of beschadiging van gegevens, die verband houdt met, of het gevolg is van de schorsing, beëindiging, storing of kwaliteit van de geleverde goederen en/of diensten. In alle geval is de aansprakelijkheid van Link Optimizer beperkt tot 10% van het betaalde factuurbedrag. De inhoud van gegevens en publicaties die met behulp van de goederen en/of diensten van Link Optimizer worden verspreid, blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de klant, en Link Optimizer wordt niet geacht die te beperken of daarop toe te zien, noch kan Link Optimizer aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gegevens of publicaties.
De terbeschikkingstelling van en de mededeling die de klant doet van gegevens over het internet gegevens met behulp  van de geleverde goederen en/of diensten, gebeurt steeds op eigen risico. De klant dient alle mogelijke maatregelen te treffen om de integriteit en confidentialiteit van zijn gegevens te beschermen, o.a. tegen virussen en informatiecriminaliteit. Link Optimizer kan hierover advies verlenen.

13.   De klant kan zijn rechten of verplichtingen of een deel ervan niet overdragen aan een andere (rechts-)persoon of entiteit zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Link Optimizer. Bij een overdracht (met toestemming van Link Optimizer)worden alle rechten en plichten in zijn geheel overgedragen en blijft de klant/overlater garant staan voor de verplichtingen in hoofde van de overnemer.

14.   De offerte of overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Ingeval er een onenigheid of betwisting tussen ontstaat, zullen beide partijen alles in het werk stellen om de zaak minnelijk te regelen. Bij gebreke aan minnelijk akkoord zullen geschillen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brugge.

15.   Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door één van de partijen houdt geenszins een afstand van recht in.